Medezeggenschapsraad

De Pnielschool heeft zoals iedere school een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (2007) en het Medezeggenschapsreglement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR. De belangrijkste punten hierbij zijn: - iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen; - alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen; - er is een openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe.

De MR mag met de directeur van de Pniëlschool alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

  • Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling.
  • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, schooltijden schoolreis, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
  • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
  • Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse zaken op school.

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Onze MR vergadert 5 á 6 keer per schooljaar.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, stuur dan een email naar gvanonna@pnielschool.nl.

MR-leden schooljaar 2017-2018

Oudergeleding:


Mevrouw E. Gürbulak 

Mevrouw S. van der Stelt

Mevrouw K. De Freitas Patricio

Mevrouw. L. Petronella 

 

Personeelsgeleding:

Mevrouw H. Hoogerboord (directeur - adviserend lid)

Mevrouw G. van Onna (bouwcoördinator)

Mevrouw J. van der Welle (leerkracht groep 6)

Mevrouw S. Hensing (leerkracht groep 1/2A)