Ouderbeleid

Een goed contact tussen ouders en school bevordert een optimaal verloop van de schoolontwikkeling van kinderen. Daarom richten wij ons op een open en duidelijke communicatie met ouders en verzorgers. Betrokkenheid en inzet van ouders en verzorgers zijn voor ons onderwijs van groot belang. Samen werken aan een goede, brede basis voor 'onze' kinderen is daarbij het uitgangspunt. De school wil structureel werken aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie om zodoende een optimaal verloop te bewerkstelligen van de schoolloopbaan van onze leerlingen, van groep 0 naar de basisschool, tot en met de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

De volgende elementen achten wij van groot belang om invulling te kunnen geven aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie:

  • De school verschaft ouders inzicht in de resultaten van hun kind(eren) op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.
  • De school verwacht van ouders een actieve rol in de ondersteuning van hun kind(eren) bij het ontwikkelingsproces.
  • De school ziet ouders als (educatief) partner in de opvoeding en begeleiding van de kinderen en betrekt ouders daarom bij haar activiteiten.
  • De school verdiept zich in de leefomgeving van haar leerlingen om zo veel als mogelijk te kunnen handelen in het belang van het kind.
  • De school begeleidt en ondersteunt in het kader van de doorgaande lijn ouders zo goed mogelijk bij alle wisselmomenten (overgang van groep 0 naar basisschool, overgang jaargroepen, overgang basisschool naar voortgezet onderwijs).
  • De school begeleidt en ondersteunt ouders zo goed mogelijk bij eventuele verwijzing naar externe instanties en/of overgang naar speciaal (basis)onderwijs.