Visie op het kind

Onze school is een multiculturele samenleving. Daarbij gaan we uit van wat ons bindt, in plaats van waarin we verschillen. Wij laten ons daarbij leiden door normen en waarden, gebaseerd op Bijbelse getuigenissen.

We willen als team een aandeel hebben in het voorbereiden van onze leerlingen op een volwaardige deelname aan de maatschappij van nu en morgen. Dat veronderstelt van hen onder andere zelfstandigheid, sociale en communicatieve vaardigheden, respect voor anders denken en anders zijn en een positief-kritische levenshouding.

Visie op het onderwijs

Wij hechten er waarde aan het aanbieden van de leerstof en de omgang met de leerlingen binnen een eenduidige structuur te laten plaatsvinden. Rust, orde en regelmaat zijn hierbij belangrijke elementen.

Binnen het gehele onderwijsleerproces leggen wij het accent op de zelfstandigheid van de leerlingen, het opbrengstgericht werken en de begeleiding van de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het ontwikkelingsproces wordt nauwgezet gevolgd door middel van een goed opgezette zorgstructuur die nader is uitgewerkt in het zorgplan.

Om aan te kunnen sluiten bij het niveau van het kind, de zone van de naaste ontwikkeling te kunnen bepalen en de geformuleerde streefdoelen in het kader van opbrengstgericht werken te kunnen bereiken, worden observatie- en toetsgegevens nauwkeurig geanalyseerd en geregistreerd. Binnen ons onderwijs ligt het accent op taal, lezen en rekenen.